Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
TELEFONY
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971

biuro@mopr.suwalki.pl
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
300+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Power
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
RZ
Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 

Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi

Handel ludźmi to przestępstwo  naruszające podstawowe prawa człowieka. Jego istotą jest wykorzystanie człowieka nawet za jego zgodą, przy użyciu konkretnych metod i środków. 
Zgodnie z art. 115§ 22 kk:
 „Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie , przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:
  1. przemocy groźby bezprawnej
  2. uprowadzenia,
  3. podstępu,
  4. wprowadzenia  w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
  5. nadużycia stosunku zależności, wykorzystanie krytycznego położenia lub stanu bezradności,
  6. udzielania albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę albo nadzór nad inna osobą - w celu jej wykorzystania nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte lub środki wymienione w pkt 1-6”
Przydatne linki :

Zespól do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, Departament Polityki Migracyjnej
fax: (+48) 22 601 45 56, e-mail: zespol.handel@msw.gov.p
 
  
tel. (+ 48) 22 200 47 97, w sprawach pilnych tel. całodobowy  605 687 750,
e-mail:info@kcik.pl
 

tel. ( + 48) 22 622 19 85, e-mail: strada@strada.org.pl
 
 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi i zapytania ofertowe
Nabór pracowników
Zamówienia Publiczne
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
program osłonowy - odpady
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2020
Informator
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
Pomoc zdalna
  Piecza zastępcza
Organizator rodzinnej pieczy
Rodzinna piecza zastępcza
Usamodzielnienie wychowanków
Szkolenia
FE_POWER_poziom_pl-1_rgb
© 2008 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych