Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
TELEFONY
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971

biuro@mopr.suwalki.pl
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
300+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Power
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w  nowym oknie przeglądarki
RZ
Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 
 

Programy


PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”


Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych.
 
czytaj całość (plik pdf [155 kB], plik pdf [127 kB])
   
 
 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020


Cel Programu:
ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienia realizowania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu ze względu na niepełnosprawność

   
 
 

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych


Cel Programu:
zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

   
 
 

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020


Cel  Programu:
wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

   
 
 

Program osłonowy w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2019-2023


Cele Programu:
1.    Ograniczanie skutków niedożywienia wśród dzieci i młodzieży
2.    Wzmocnienie opiekuńczej funkcji placówek oświatowych
3.    Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych
 
   
 
 

Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Suwałki na lata 2019 - 2021


Uchwałą nr VI/64/2019 z dnia 27 marca 2019 r. Rady Miejskiej w Suwałkach został przyjęty Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Suwałki na lata 2019 - 2021.
   
 
 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020


Cel programu :
 
  • udzielanie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków


   
 
 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


W ramach programu Posiłek w szkole i w domu są realizowane działania, które mają na celu:

  • ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach  lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów oraz osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych
  • poprawę poziomu życia rodzin o niskich dochodach
  • poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży
  • kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych
   
 
 

Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach


Uchwałą nr. XXXIII/395/2017 z dnia 31 maja 2017 r. Rady Miejskiej w Suwałkach został przyjęty Program Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach na lata 2017 - 2021.
   
 
 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie


Uchwałą nr. XXXIII/396/2017 z dnia 31 maja 2017 r. Rady Miejskiej w Suwałkach został przyjęty Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2017-2021.
   
 
 
1 [ 2 ] [Następna »]

 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi i zapytania ofertowe
Nabór pracowników
Zamówienia Publiczne
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
program osłonowy - odpady
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2020
Informator
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
Pomoc zdalna
  Piecza zastępcza
Organizator rodzinnej pieczy
Rodzinna piecza zastępcza
Usamodzielnienie wychowanków
Szkolenia
FE_POWER_poziom_pl-1_rgb
© 2019 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych