Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Filipowska 20
16-400 Suwałki
TELEFONY
(sekretariat) +48 87 562 8970
(fax) +48 87 562 8971

biuro@mopr.suwalki.pl
 

Nasz MOPR

Strona główna
Położenie
Organizacja
Kontakt
Strategia
Programy
Nieodpłatna pomoc prawna
Ochrona danych osobowych
Projekty
Sprawozdawczość
XXV Konferencja FORUM
Anioł Dobroci
500+
300+
Biuletyn Informacji Publicznej - przejscie do serwisu zawnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Power
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - przejście do serwisu zewnętrznego w nowym oknie przeglądarki
ElektronicznStrona projektu od bierności do aktywności - przejście do serwisu zewnętrznego w nowym oknie przeglądarki
Strona Ośrodka w projekcie EQUAL - przejście do serwisu zewnętrznego w nowym oknie przeglądarki
RZ
Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą
 
STRONA GŁÓWNA
 
 
AKTUALNE
 
 
KONTAKT
 
 
MAPA STRONY
 

Druki do pobrania

 
 
Świadczenia Rodzinne
    (wypełniają osoby ubiegające się o świadczenia na więcej niż 4 dzieci)
5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

7. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

8. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO

9. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

10. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

11. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

12. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

13. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIE
 
 
 
 
 
Jednorazowe świadczenie, tzw. "Za życiem"
 
Jednorazowe świadczenie,"Dobry Start" (300+)
 
 
 
Fundusz alimentacyjny
 
1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY

6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW
 
7. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI EKONOMICZNEJ OSÓB ZOBOWIĄZANYCH WZGLĘDEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO ALIMENTACJI, INNYCH NIŻ DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY

Orzecznictwo

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dziecka do 16 roku życia, plik pdf
 2. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, plik pdf
 3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka do 16 roku życia, plik pdf
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, plik pdf
 5. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
 6. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, plik pdf
 7. Wniosek o wydanie karty parkingowej
 8. Klauzula informacyjna
 9. Informacja w sprawie nieumieszczania w orzeczenu o stopniu niepełnosprawności symbolu przyczyny niepełnosprawności 02-P  
Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 1. Rehabilitacja społeczna
 • Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku  z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. wniosek, zaświadczenie lekarskie
 • Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. wniosek
 • Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. wniosek pdf doc , sprawozdanie merytoryczne pdf doc , sprawozdanie finansowe  pdf doc
 • Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. pdf doc
 • Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. wniosek, zaświadczenie lekarskie
 • Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego. wniosek, wniosek lekarza, opis sytuacji społecznej, informacja o wyborze turnusu
 • Dofinansowanie usługi  tłumacza migowego. wniosek , zaswiadczenie
 2. Rehabilitacja zawodowa
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej  albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. druki 
 • Pozostałe formy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. druki 
 • Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. druki
 3. Przewóz osób niepełnosprawnych
Piecza Zastępcza
 
1. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.
2. Jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej.
3. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania pełnoletniego wychowanka pozostającego w rodzine zastępczej.
4. Dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.
5. Dofinansowanie do wypoczynku dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej.
6. Świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych.
7. Świadczenie - dodatek wychowawczy.
8. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.
9. Pomoc na usamodzielnienie w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
10. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.
11. Pomoc na zagospodarowanie w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
12. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.
13. Pomoc na kontynuowanie nauki w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 
Pomoc instytucjonalna
 
1. Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej
2. Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy 

Bieżące informacje

Aktualności
Przetargi i zapytania ofertowe
Nabór pracowników
Zamówienia Publiczne
 

Pomoc społeczna

zasiłki i pomoc w naturze
pomoc w usługach
opieka nad dzieckiem i rodziną
pomoc instytucjonalna
poradnictwo specjalistyczne
  Inne świadczenia
dodatek energetyczny
dodatek mieszkaniowy
program osłonowy - odpady
 

Świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne
świadczenia opiekuńcze
fundusz alimentacyjny
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
 

Osoby niepełnosprawne

orzecznictwo
rehabilitacja społeczna
rehabilitacja zawodowa
Program Aktywny Samorząd 2020
Informator
 

Przemoc w rodzinie

Dział Pomocy Kryzysowej
Pomoc specjalistyczna
Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi
Analiza zjawiska przemocy na terenie miasta Suwałk
Program korekcyjno-edukacyjny
Regulamin Prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Organizacje/ instytucje, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy
Mieszkania Chronione
 

Interesanci

Druki do pobrania
Druki pomoc społeczna
 

Współpraca

współpraca lokalna
współpraca zagraniczna
przydatne linki
Pomoc zdalna
  Piecza zastępcza
Organizator rodzinnej pieczy
Rodzinna piecza zastępcza
Usamodzielnienie wychowanków
Szkolenia
FE_POWER_poziom_pl-1_rgb
© 2008 MOPR Suwałki
 
Tworzenie stron internetowych