Projekt:

OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI”

POKL/7.1.1/006/08Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1, 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Termin realizacji: 01.06.2008 r. - 31.12.2008 r.

Grupa docelowa Projektu:

 • Osoby w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotne, bez formalnego zatrudnienia powyżej 2 lat korzystające ze świadczeń pomocy społecznej

 • Młodzież od 18 – 25 r. życia -wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.

Głównym celem Projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe:

 • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia.

 • Wzmocnienie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych.

 • Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności sprzyjających mobilności zawodowej.

 • Zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego.

 • Upowszechnianie pracy socjalnej

Działania w ramach Aktywnej Integracji Projektu „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI” obejmują redukowanie deficytów kompetencji poprzez:

 • Aktywizację zawodowa

 • Aktywizację edukacyjna

 • Aktywizację społeczna

 • Aktywizację zdrowotna

Zakładane rezultaty:

 • zwiększenie mobilności zawodowej Beneficjentów ukierunkowanie na wzrost samodzielności

 • zwiększenie umiejętności społecznych

 • wzmocnienie zawodowych służb socjalnych

Założeniem Projektu „ OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI jest przeniesienie aktywności Beneficjentów z obszaru umiejętności pozyskiwania świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w obszar własnej aktywności nakierowanej na przygotowanie się do pracy oraz przerwanie bierności i podjęcie działań powstrzymujących rozwój problemu.

Projekt zakłada kompleksowe oddziaływanie na bezrobotnych, wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych, przeciwdziałanie dyskryminacji, nierówności na rynku pracy i w życiu społecznym.

W Projekcie przewiduje się zwiększenie nacisku na indywidualną pracę w ramach kontraktów socjalnych (Art.6 pkt 6 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).